Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siikajoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.siikajoki.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.siikajoki.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.04.2024/Pykälä 130


 

Yhteistoimintamenettelyn ja -neuvottelujen käynnistäminen

 

KHALL 08.04.2024 § 130  

96/01.00.03/2024  

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Tiina Hovi

 

Siikajoen kunnan taloudellinen tilanne

 

Siikajoen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2023 § 133 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman 2025 - 2026, joka muodostuu kokonaisuudessaan alijäämäiseksi.

 

Kuntalain 110 §:n mukaan "Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä katetaan". Eli mikäli kunnan taseeseen muodostunut ylijäämä ei riitä kattamaan kuluvalle vuodelle mahdollisesti muodostuvaa alijäämäistä tulosta ja tämän lisäksi laadittava talousarvio muodostuu alijäämäiseksi, on taloussuunnitelmavuosille esitettävä toimenpiteet, joilla talous saadaan tasapainoon.

 

Siikajoen kunnan nykyinen menojen kasvuvauhti sekä investointitaso ylittävät kunnan verotulojen ja valtionosuuksien vuosittaisen kantokyvyn. Kunnanvaltuuston 14.12.2023 §133 hyväksymä talousarvio vuodelle 2024 on alijäämäinen 2,011 milj. euroa ja suunnitelmavuosien 2025 - 2026 yhteenlaskettu alijäämä on 3,141 milj. euroa. Suunnitelmavuoden 2026 lopussa kunnan taseeseen kertynyt ylijäämä supistuu noin 5,15 milj. eurolla. Muutettu talousarvio 2024 on alijäämäinen 2,023 miljoonaa euroa.

 

Talouden tasapainottamisohjelma

 

Valtuusto käynnisti 19.10.2023 § 109 talouden tasapainottamisohjelman valmistelun. Valmistelutyötä on johtanut ohjausryhmä, ns. tulevaisuustyöryhmä, jossa kaikki valtuustoryhmät ovat olleet edustettuina. Talouden tasapainottamisohjelman keinoja on käsitelty tulevaisuustyöryhmän kokouksissa joulukuun 2023 ja maaliskuun 2024 välisenä aikana sekä valtuuston kokouksessa 14.12.2023 ja valtuustoseminaarissa 21.3.2024. Tulevaisuustyöryhmä on kokouksessaan 26.3.2024 päättänyt esittää työryhmän koosteen, jonka kokonaissäästö on 2 079 515 euroa.

 

Yhteistoimintamenettely

 

Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella (449/2007 muutoksineen) 4 §:n mukaisesti työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat:

 

1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan tai hyvinvointialueen palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien tai hyvinvointialueiden tai näiden välisessä yhteistyössä;

 

2) palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla ulkopuolisen työvoiman käytöstä tai liikkeen luovutuksesta johtuvia tai muita olennaisia henkilöstövaikutuksia;

 

3) henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia;

 

4) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista.

 

Taloustilanteen takia Siikajoen kunta on velvollinen aloittamaan yhteistoimintaneuvottelut.

 

Yhteistoimintamenettely ja -neuvottelu ulottuu lähes koko kunnan organisaatioon ja henkilöstöön. Talouden tasapainottaminen tulee todennäköisesti edellyttämään rakenteellisia ja pysyviä muutoksia kunnan palveluissa, toiminnoissa ja tehtävissä. Yhteistoimintaneuvottelut eivät koske kunnan tytäryhtiöitä, mutta myös tytäryhtiöiden taloustilanteeseen kiinnitetään erityistä huomiota.

 

Yhteistoimintamenettelyssä läpikäytävien työnantajan harkitsemien toimenpiteiden toteutus olisi mahdollista vuosien 2024-2026 aikana. Nyt käytävässä yhteistoimintamenettelyssä käytettävissä tulee olla kaikki Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella (449/2007 muutoksineen) 4 §:n kohdan 4 mukaiset toimenpiteet.

 

Talouden tasapainottamisohjelman on määrä tulla valtuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi 13.6.2024. Yhteistoimintaneuvottelu on käytävä ennen päätöksentekoa. Työnantaja varautuu kuusi viikkoa kestävään neuvottelujaksoon. Yhteistoimintaneuvottelun arvioidaan alkavan 17.4.2024. Aloitusajankohta täsmennetään neuvottelukutsussa.

 

Esittelijä Hallintojohtaja Tiina Hovi

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää:

1. Henkilöstömenoihin kohdentuva säästötavoite on noin 1,1 miljoonaa euroa.

2. Käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, koska säästötavoitetta ei voida saada aikaan ilman laajoja koko organisaatioon kohdistuvia toimenpiteitä. Toimintaa muuttaessa ja uudelleen organisoitaessa työnantajan tulee neuvotella asiasta henkilöstön edustajien kanssa ennen ratkaisujen tekemistä.

3. Yhteistoimintaneuvottelu koskee koko kunnan henkilöstöä, poislukien talous- ja palkkaosastot sekä ICT.

4. Valtuuttaa hallintojohtajan antamaan neuvotteluesityksen yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi.

5. Nimeää yhteistoimintaneuvotteluihin työnantajan edustajiksi hallintojohtajan, teknisen johtajan, sivistysjohtajan ja henkilöstöasiantuntijan sekä asiantuntijaedustaja (KPMG).

6. Hallintojohtaja tiedottaa kunnanhallitusta säännöllisesti yt-neuvottelujen etenemisestä.

 

Päätös Kunnanjohtaja Pertti Severinkangas ilmoitti esteellisyytensä (edustusjäävi, puoliso OAJ:n varapääluottamusmies). Pertti Severinkangas oli poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Päätösehdotus hyväksyttiin.