Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siikajoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.siikajoki.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.siikajoki.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 24.08.2023/Pykälä 81


10 Yhteistyöasiakirja 2023

 

Yhteistyöasiakirja

 

KHALL 14.08.2023 § 289 

 

 

 Sivistyslautakunta § 144  4.12.2018

 Kunnanhallitus § 433 17.12.2018

 Kunnanhallitus § 25 14.1.2019

 Kunnanhallitus  § 52 28.1.2019

 Valtuusto   § 14 31.1.2019

 Kunnanhallitus  § 71 11.2.2019

 Kunnanhallitus § 80 25.2.2019

 Valtuusto  § 27 28.2.2019

 

SIVLK § 144 Palvelupaja -hankkeen tavoitteena on toimivan yhteistyön toi­min­ta­mal­lin kehittäminen kunnan alueella toimivien yh­dis­tys­ten sekä kunnan kesken ja yhdistysten opastaminen työl­lis­­mi­seen sekä palveluiden tuottamiseen.

 

 Palvelupaja -hanke tekee yhteistyötä mm. Siikajoen yrit­­­yh­dis­tyk­sen, Raahen seurakunnan ja muiden alueella toi­mi­vien hankkeiden (Lapin Liiton Arjen palveluverkosto-, RSYP:n Veden äärellä-, Tyrnävän Osaamisen tuot­teis­ta­mi­nen myyväksi- ja Raahen seurakunnan Siikajoki - vä­lit­­mi­sen ja vuorovaikutuksen yhteisöhanke).

 

 Hankkeen toteutusaika on 1.8.2017-31.7.2019. Työntekijä on aloit­tanut 1.9.2017 ja työsuhde kestää 1,5 vuotta (50 % työ­ai­ka).

 

 Hanketyöntekijä, Kirsi Autio, on valmistellut yh­teis­työ­asia­kir­jaa kunnan ja yhdistysten välille. Asiakirjassa on ku­vat­tu kun­nan ja yhdistysten välinen yhteistyö, rajaten pois tek­ni­sen lau­ta­kun­nan jakamat avustukset ja teknisen toimen yh­teis­työ kol­man­nen sektorin kanssa.              

 

 Liitteenä yhteistyöasiakirja liitteineen.

 

Vt. stj:n esitys: Sivistyslautakunta käy keskustelun yhteistyöasiakirjasta ja hy­väk­syy sen sekä esittää yhteistyöasiakirjan hy­väk­syt­­väk­si kunnanhallitukselle sekä edelleen val­tuus­tol­le.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

KHALL § 433 

 

Kj:n esitys: Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyöasiakirjan ja lähettää sen edel­leen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Kh:n päätös: Kunnanhallitus päätti kokouksen alussa käsitellä pykälän seu­raa­vas­sa kokouksessa 14.1.2019.

 

 

 

KHALL § 25 

 

Kj:n esitys: Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyöasiakirjan ja lähettää sen edel­leen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Kh:n päätös: Kunnanhallitus päätti käsitellä asian seuraavassa hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa 28.1.2019.

 

 

KHALL § 52 

 

Kj:n esitys: Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyöasiakirjan ja lähettää sen edel­leen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Kh:n päätös: Kunnanjohtaja teki kokouksessa muutetun esityksen ja esitti asian jättämistä pöydälle ja asiakirjan palauttamista uu­del­leen muokattavaksi.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtaja muutetun esityksen.

Päivi Eskola poistui kokouksesta klo 19.55.

 

 

 

KVALT § 14 

 

Valtuuston päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus jätti asian pöydälle ko­kouk­ses­saan 28.1.2019 ja että valtuusto ei käsittele asiaa ko­kouk­ses­saan 31.1.2019.

 

 

 

KHALL § 71 Muokattu yhteistyöasiakirja liitteineen tuodaan kokoukseen.

 

Kj:n esitys: Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyöasiakirjan ja lähettää sen edel­leen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Kh:n päätös: Kunnanhallitus keskusteli asiasta.
Puheenjohtaja päätti keskustelun päätyttyä, että kohdasta 3.8. otetaan lause, ellei myöhästyminen johdu kunnan pää­tök­sen­teos­ta, pois.

Puheenjohtaja päätti pykälän käsittelyn.

Aila Mäkisalo pyysi asiaan liittyen työ­jär­jes­tys­pu­heen­vuo­ron.
Aila Mäkisalo jätti asiasta eriävän mielipiteen (me­net­te­ly­ta­pa­vir­he).

Kahvitauko klo 18.35 - 18.55.

 

 

 

KHALL § 80 Kunnanhallituksen on syytä käsitellä yh­teis­työ­asia­kir­ja-py­­lä uudestaan edellisessä kokouksessa tapahtuneen me­net­te­ly­ta­pa­vir­heen vuoksi.

 

Kj:n esitys: Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyöasiakirjan seuraavalla muu­tok­sel­la; kohdasta 3.8 otetaan lause, ellei myö­häs­ty­mi­nen johdu kunnan päätöksenteosta, pois.

 

Kh:n päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 

 

KVALT § 27 

 

Valtuuston päätös: Keskustan valtuustoryhmä esitti, että asiakirja hyväksytään sil­lä muutoksella, että sivulle 6 kohtaan 3.4. lauseeseen koh­de­avus­tuk­sia ja menestyneiden urheilijoiden avustuksia hae­taan ilman erillistä hakuaikaa ja niitä myönnetään tar­peen mukaan kunnanhallituksen ennalta määrätyissä ko­kouk­sis­sa neljästi vuodessa muutetaan seuraavaksi:
Kohdeavustuksia ja menestyneiden urheilijoiden avustuksia hae­taan ilman erillistä hakuaikaa ja niitä myönnetään tar­peen mukaan sivistyslautakunnan kokouksissa.
Vasemmiston valtuustoryhmä kannatti esitystä.

Vasemmiston valtuustoryhmä esitti, että sivulta 2 joh­dan­nos­ta poistetaan kohta tukevat mielenterveystyötä. SDP:n ja keskustan valtuustoryhmät kannattivat esitystä.

Valtuusto hyväksyi asiakirjan yksimielisesti edellä kirjatuin muu­tok­sin.

 

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Tiina Hovi

 

Valtuustossa hyväksyttyä yhteistyöasiakirjaa liitteineen on tarpeen päivittää käytäntöjen mukaiseksi ja yhtenäistää hakulomakkeet vastaamaan yhteistyöasiakirjan periaatteita paremmin.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Pertti Severinkangas

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy päivitetyn yhteistyöasiakirjan ja esittää valtuustolle päivitetyn yhteistyöasiakirjan hyväksymistä. Hakulomakkeet laaditaan ja päivitetään jatkossa virkamiestyönä yhteistyöasiakirjan periaatteiden mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 

KVALT 24.08.2023 § 81  

289/00.04.02/2023  

  

 

Päätösehdotus Valtuusto hyväksyy päivitetyn yhteistyöasiakirjan. Hakulomakkeet laaditaan ja päivitetään jatkossa virkamiestyönä yhteistyöasiakirjan periaatteiden mukaisesti.

 

Päätös Vasemmiston valtuustoryhmä esitti, että sivulta neljä poistetaan lause: "Kunta jakaa toiminta-avustuksia vain vakiintuneille yhdistyksille, mutta kylien kehittämisrahaa voidaan jakaa myös aloittaville yhdistyksille.".

Vasemmiston ja SDP:n valtuustoryhmät esittivät, että sivulta 11 kohta "3.9. Tilojen käyttö" muutetaan: Siikajoen kunta ei peri yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä vuokraa kun ne käyttävät kunnan tiloja kunnan alueella.

Sinikka Eirola kannatti Vasemmiston valtuustoryhmän esitystä.

Vasemmiston valtuustoryhmä pyysi viiden minuutin kokoustaukoa. Tauko klo 18:12 - 18:21.

Vasemmiston valtuustoryhmä teki lisäyksen vasemmiston valtuustoryhmän esitykseen, poistetaan sivulta neljä lause: "Kunta jakaa toiminta-avustuksia vain vakiintuneille yhdistyksille, mutta kylien kehittämisrahaa voidaan jakaa myös aloittaville yhdistyksille." ja kaikki siihen liittyvät viittaukset.

Vasemmiston ja SDP:n valtuustoryhmät esittivät uudistetun muutosehdotuksen kohtaan "3.9. Tilojen käyttö", toiseen kappaleeseen: "Siikajoen kunta antaa omia tiloja kokouskäyttöön ja erilaisiin tapahtumiin Siikajoen kunnan yleishyödyllisille yhdistyksille maksuttomana, silloin kun tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton."

Puheenjohtaja totesi, että on tullut päätösehdotuksesta poikkeava muutosehdotus, jota on kannatettu, joten asia ratkaistaan nimenhuutoäänestyksellä. Muita muutosehdotuksia ei ole kannatettu ja ne raukeavat.

Ne, jotka kannattavat päätösehdotusta, äänestävät JAA.
Ne, jotka kannattavat Vasemmiston valtuustoryhmän tekemää muutosehdotusta, että sivulta neljä poistetaan lause: "Kunta, jakaa toiminta-avustuksia vain vakiintuneille yhdistyksille, mutta kylien kehittämisrahaa voidaan jakaa myös aloittaville yhdistyksille.", äänestävät EI.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 22 JAA ääntä (Haapakoski Aino Liisa, Kaijankoski Mika, Klaavo Helena, Kuotesaho Markus, Käkelä Janne, Laine Veijo, Lantto Risto, Laukkanen Simo, Lehto Kauko, Loponen Erkki, Mustonen Keijo, Keskitalo Heikki, Niemelä Henna, Niinimaa Marko, Nikula Pauli, Ojala Jari, Paakkari Harri, Matinlauri Aini, Ruopsa Jukka, Salmenkangas Riitta-Liisa, Vikiö Laura ja Yrjänä Tapani), 4 EI ääntä (Aguilera Velásquez Jacqueline, Eirola Sinikka, Niskanen Hanna ja Pohjola Matti) ja 1 TYHJÄ (Ojanperä Juhani).

Puheenjohtaja totesi, että äänin 22 - 4 - 1 valtuuston päätökseksi on tullut päätösehdotus.