Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siikajoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.siikajoki.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.siikajoki.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 24.08.2023/Pykälä 80 

Ruukin Asemanseudun asemakaavan muutos ja laajennus Yrityspuiston alueella

 

KHALL 06.02.2023 § 53 

 

 

 Kunnanhallitus § 263 20.6.2022

 

KHALL § 263 Ruukin Yrityspuisto Oy on esittänyt asemakaavan muutosta ja laajennusta Yrityspuiston alueella. Asemakaavan muu­tok­sen keskeisenä tavoitteena on tarkastella mahdollisuutta siir­tää Ahlströmintien ja Sammalkankaantien risteys ete­läm­mäs lähemmäs rautatien alittavaa alikulkua, joka mah­dol­lis­taa korttelin 322 laajentamisen pohjoiseen päin. Ase­ma­kaa­vaa laajennetaan Ruukin Yrityspuisto Oy:n maa-alueelle.

Kaavakonsultti Sweco Infra & Rail Oy on laatinut kaa­va­muu­tok­ses­ta osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä ase­ma­kaa­va­luon­nok­sen selostuksineen. Asemakaavan muu­tos koskee asemakaavan kortteleita 322 ja 311 sekä nii­hin liittyviä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Asemakaava laa­je­nee asemakaava-alueeseen rajoittuville tiloille 748-418-41-7 ja 748-418-5-22. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu Siikajoen Ruukin Yrityspuiston kort­te­lin 311 tontti 6 ja korttelin 322 tontit 4-6 ja kortteli 323 se­kä niihin liittyvät katu- liikenne-, virkistys- ja erityisalueet. Suun­nit­te­lu­alue on laajuudeltaan noin 11,5 ha.

Liitteet:
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
- Ruukin Asemanseudun asemakaavan muutos ja laa­jen­nus Yri­tys­puis­ton alueella, luonnos 6.6.2022
- Kaavaselostus, luonnos 6.6.2022

Valmistelija: maanmittausinsinööri Merja Ojanperä

 

Kj:n esitys: Kunnanhallitus päättää käynnistää Ruukin Asemanseudun ase­ma­kaa­van muutoksen ja laajennuksen Yrityspuiston alu­eel­la. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muo­dos­tuu Siikajoen Ruukin Yrityspuiston korttelin 311 tontti 6 ja kort­te­lin 322 tontit 4-6 ja kortteli 323 sekä niihin liittyvät ka­tu- liikenne-, virkistys- ja erityisalueet. Kunnanhallitus kuu­lut­taa kaavatyön vireilletulosta.

Kunnanhallitus hyväksyy asemakaavatyötä koskevan osal­lis­tu­mis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen yleisesti näh­­vil­le.

Kunnanhallitus hyväksyy laaditun asemakaavaluonnoksen ja asettaa luonnoksen yleisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuu­le­mis­ta varten ja pyytää kaavaluonnoksesta tarvittavat lau­sun­not.

 

Kh:n päätös: Merja Ojanperä alusti asiaa pykälän 251 käsittelyn jälkeen. Ojan­pe­rä oli kokouksessa klo 16:30 - 17:12.

Riitta-Liisa Salmenkangas poistui ko­kouk­ses­ta esteellisenä (yh­tei­­jää­vi, Ruukin Yrityspuiston hal­li­tuk­sen jäsen) tämän py­­län käsittelyn ja pää­tök­sen­teon ajaksi.

Päätösesitys hyväksyttiin.

 


 

Valmistelija Maanmittausinsinööri Merja Ojanperä

 

 Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä MRL 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti 6.7-19.8.2022 välisen ajan.

 

 Asemakaavan valmisteluaineisto pidettiin yleisesti nähtävillä 6.7-19.8.2022 mielipiteitä ja lausuntoja varten. Asemakaavan valmisteluaineistosta saatiin nähtävilläolon aikana viisi lausuntoa ja yksi mielipide. Valmisteluaineistosta saatu palaute koottuna sekä niihin laaditut vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä.

 

Lausunnon jättivät:

 

  • Pohjois-Pohjanmaan museon lausunto / rakennettu kulttuuriympäristö
  • Pohjois-Pohjanmaan museon lausunto / arkeologia
  • Elenia verkko oy
  • Puolustusvoimat
  • Suomen Erillisverkot konserni

 

Mielipide:

  • Ruukin Yrityspuisto Oy

 

Luonnosvaiheen jälkeen tehtiin joitakin tarkennuksia lausuntojen ja mielipiteen pohjalta kaavaehdotukseen.

 

Kulttuurihistoriallisesti paikallisesti merkittävälle Kursulan talolle on luonnoksen nähtävilläolon jälkeen laadittu kuntoarvio. Asemakaavaluonnosta on muutettu kuntoarvion perusteella siten, että Kurulan talolle ei osoiteta asemakaavassa suojelumerkintää. Asemakaavaehdotuksessa alueella on säilytetty merkintä K-1, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alue on jokitörmällä ja joen toisella puolen on asutusta.

 

Puistomuuntamolle on varattu ET-alue Kursulantien varrelta Elenia verkko Oyj:n lausunnon liitekartan osoittamasta paikasta.

Asemakaavaa on täydennetty seuraavalla yleismääräyksellä: "Maankaivu- ja rakennustöitä tehdessä tulee huomioida alueella ja sen läheisyydessä mahdollisesti kulkevat Puolustusvoimien ja muiden toimijoiden kaapelilinjat. Linjojen sijainti tulee selvittää hyvissä ajoin ennen aiottua rakentamista."

 

Kulttuurihistoriallisesti paikallisesti merkittävälle Kursulan talolle on luonnoksen nähtävilläolon jälkeen laadittu kuntoarvio, jossa rakennus suositellaan purettavaksi. Asemakaavaluonnosta muutetaan kuntoarvion perusteella siten, että Kursulan talolle ei osoiteta asemakaavassa suojelumerkintää.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Pertti Severinkangas

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan vastineen Ruukin asemanseudun asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta Yrityspuiston alueella annettuun palautteeseen.

Kunnanhallitus päättää asettaa Ruukin asemanseudun asemakaavan muutosta ja laajennusta koskevan asemakaavaehdotuksen, joka on Yrityspuiston alueella, yleisesti nähtäville ja pyytää kaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot.

Asemakaavan muutos koskee kiinteistöjä 748-418-41-6 ja 748-418-41-10. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu Siikajoen Ruukin Yrityspuiston korttelin 311 tontti 6 ja korttelin 322 tontit 4-6 ja kortteli 323 sekä niihin liittyvät katu- liikenne-, virkistys- ja erityisalueet.

 

Päätös Juho Peltoniemi Sweco Infra & Rail Oy:sta alusti asiaa pykälän 29 käsittelyn aikana  klo 17:11 - 17:31.

Riitta-Liisa Salmenkangas ja Marko Niinimaa ilmoittivat olevansa esteellisiä (yhteisöjäävi, Ruukin Yrityspuiston hallituksen jäsen) ja poistuivat kokouksesta klo 20.01 ennen asian käsittelyä.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

 

 

KHALL 20.02.2023 § 64 

 

 

 

Valmistelija Maanmittausinsinööri Merja Ojanperä

 

Kaavaehdotusta on muutettu kunnanhallituksen evästyksen pohjalta. Päivitetty kaavaehdotus liitteenä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Pertti Severinkangas

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan vastineen Ruukin asemanseudun asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta Yrityspuiston alueella annettuun palautteeseen.

Kunnanhallitus päättää asettaa Ruukin asemanseudun asemakaavan muutosta ja laajennusta koskevan asemakaavaehdotuksen, joka on Yrityspuiston alueella, yleisesti nähtäville ja pyytää kaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot.

Asemakaavan muutos koskee kiinteistöjä 748-418-41-6 ja 748-418-41-10. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu Siikajoen Ruukin Yrityspuiston korttelin 311 tontti 6 ja korttelin 322 tontit 4-6 ja kortteli 323 sekä niihin liittyvät katu- liikenne-, virkistys- ja erityisalueet.

 

Päätös Riitta-Liisa Salmenkangas ilmoitti esteellisyytensä (yhteisöjäävi, Ruukin Yrityspuiston hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta ennen pykälän käsittelyä. Riitta-Liisa Salmenkangas oli poissa kokouksesta 19:00 - 19:02.

Matti Toppila Ruukin Yrityspuistosta alusti asiaa pykälän 56 käsittelyn aikana klo 17:13 - 17:20.

Kunnanhallitus hyväksyi kaavoittajan vastineen Ruukin asemanseudun asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta Yrityspuiston alueella annettuun palautteeseen.

Kunnanhallitus päätti asettaa Ruukin asemanseudun asemakaavan muutosta ja laajennusta koskevan asemakaavaehdotuksen, joka on Yrityspuiston alueella, yleisesti nähtäville ja pyytää kaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot.

Asemakaavan muutos koskee kiinteistöjä 748-418-41-6 ja 748-418-41-10. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu Siikajoen Ruukin Yrityspuiston korttelin 311 tontti 6 ja korttelin 322 tontit 4-6 ja kortteli 323 sekä niihin liittyvät katu-, liikenne-, virkistys- ja erityisalueet.

 

 

KHALL 24.04.2023 § 159 

 

 

 

Valmistelija Maanmittausinsinööri Merja Ojanperä

 

Ruukin Asemanseudun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen asemakaavaehdotus Yrityspuiston alueella oli yleisesti nähtävillä 3.3. - 3.4.2023 välisen ajan. Asemakaavaehdotuksesta saatiin kuusi lausuntoa ja yksi mielipide. Kaavoittaja on laatinut ehdotusmateriaalista saatuun palautteeseen kaavoittajan vastineet, jotka on asemakaavan selostuksen liitteessä 4.

 

Ehdotusvaiheen palautteen pohjalta asemakaavaa on tarkistettu:

 

 saa - merkinnän kaavamerkinnän selitys muotoon:

 

 Ohjeellinen puhdistettava/kunnostettava maa-alue.

 

Alueen rajaus on ohjeellinen ja se tulee tarkentaa alueen omistajan toimesta toimenpide- tai rakennusluvan hakemisvaiheessa. Alue tulee kunnostaa maankäytön vaatimalla tavalla ennen rakentamiseen ryhtymistä. Kunnostussuunnitelmasta tulee pyytää alueellisen ELY-keskuksen lausunto.

 

 Kaavamääräyksiin on lisätty:

 

Tulvauhan alaiselle alueelle ei saa sijoittaa maanalaisia kemikaalisäiliöitä.

 

Rakennukset tulee pääsääntöisesti sijoittaa vähintään neljän metrin etäisyydelle naapuritontin rajasta. Lähemmäksi rajaa on mahdollista rakentaa naapurin siihen suostuttua, jolloin palon leviämisen rajoittamisesta on huolehdittava rakenteellisin tai muilla keinoin.

 

 

Esittelijä Hallintojohtaja Tiina Hovi

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy tarkistetun asemakaavaehdotuksen.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi asemakaavan, joka koskee Siikajoen Ruukin yrityspuiston korttelin 311 tonttia 6 ja korttelin 322 tontteja 4-6 sekä niihin liittyviä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu Siikajoen Ruukin yrityspuiston korttelin 311 tontti 6 ja korttelin 322 tontit 4-6 ja kortteli 323 sekä niihin liittyvät katu-, liikenne-, virkistys- ja erityisalueet.

 

Päätös Kunnanhallitus yksimielisesti päätti palauttaa asian valmisteluun tarkennuksia varten.

 

 

KHALL 19.06.2023 § 253 

 

 

 

Valmistelija Maanmittausinsinööri Merja Ojanperä

 

Ruukin Asemanseudun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen asemakaavaehdotus Yrityspuiston alueelta oli yleisesti nähtävillä 3.3. - 3.4.2023 välisen ajan. Asemakaavaehdotuksesta saatiin kuusi lausuntoa ja yksi mielipide. Kaavoittaja on laatinut ehdotusmateriaalista saatuun palautteeseen kaavoittajan vastineet, joka on asemakaavan selostuksen liitteessä 4.

 

Ruukin Yrityspuisto Oy esitti muistutuksessa Ahlströmintien katualueen linjauksen muuttamista. Kaavakonsultin katusuunnittelija on tutkinut esitetyn Ahlströmintien katulinjauksen toteutusmahdollisuuden.

 

Ehdotusvaiheen palautteen pohjalta asemakaavaa on tarkistettu:

 

Ahlströmintien katualueen linjausta on hieman muutettu. Muutos koskee korttelin 322 tonttia 4 ja korttelin 311 tonttia 6.

 

 saa - merkinnän kaavamerkinnän selitys muotoon:

 

 Ohjeellinen puhdistettava/kunnostettava maa-alue.

 

Alueen rajaus on ohjeellinen ja se tulee tarkentaa alueen omistajan toimesta toimenpide- tai rakennusluvan hakemisvaiheessa. Alue tulee kunnostaa maankäytön vaatimalla tavalla ennen rakentamiseen ryhtymistä. Kunnostussuunnitelmasta tulee pyytää alueellisen ELY-keskuksen lausunto.

 

 Kaavamääräyksiin on lisätty:

 

Tulvauhan alaiselle alueelle ei saa sijoittaa maanalaisia kemikaalisäiliöitä.

 

Rakennukset tulee pääsääntöisesti sijoittaa vähintään neljän metrin etäisyydelle naapuritontin rajasta. Lähemmäksi rajaa on mahdollista rakentaa naapurin siihen suostuttua, jolloin palon leviämisen rajoittamisesta on huolehdittava rakenteellisin tai muilla keinoin.

 

Kaavaehdotusta ei ole olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on ollut julkisesti nähtävillä. Ahlströmintien katulinjauksen muutos koskee Ruukin Yrityspuisto Oy:tä sekä Yrityspuistossa vuokralla toimivia yrityksiä JMC Engine Oy:tä ja Agripiha Ay:tä. Osallisia on kuultu erikseen. Heillä ei ole ollut huomautettavaa muutoksen johdosta.

 

Liitteenä:

 

Asemakaavaehdotus, 13.2.2023, korjattu 12.6.2023

Asemakaavan selostus, 13.2.2023, korjattu 10.5.2023

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Pertti Severinkangas

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan vastineet annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin.

Kunnanhallitus hyväksyy tarkistetun asemakaavaehdotuksen ja päättää, että kaavaehdotusta ei aseteta uudelleen julkisesti nähtäväksi. Kaavaehdotusta ei ole olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on ollut nähtävillä. Osallisia, joita muutos koskee, on kuultu erikseen.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi asemakaavan, joka koskee Siikajoen Ruukin Yrityspuiston korttelin 311 tonttia 6 ja korttelin 322 tontteja 4-6 sekä niihin liittyviä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu Siikajoen Ruukin Yrityspuiston korttelin 311 tontti 6 ja korttelin 322 tontit 4-6 ja kortteli 323 sekä niihin liittyvät katu-, liikenne-, virkistys- ja erityisalueet.

 

Päätös Riitta-Liisa Salmenkangas poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi, Ruukin Yrityspuiston hallituksen jäsen) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Riitta-Liisa Salmenkangas oli poissa kokouksesta klo 18:13 - 18:15.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

KVALT 24.08.2023 § 80  

67/10.02.03/2023  

  

 

Päätösehdotus Valtuusto hyväksyy asemakaavan, joka koskee Siikajoen Ruukin Yrityspuiston korttelin 311 tonttia 6 ja korttelin 322 tontteja 4-6 sekä niihin liittyviä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu Siikajoen Ruukin Yrityspuiston korttelin 311 tontti 6 ja korttelin 322 tontit 4-6 ja kortteli 323 sekä niihin liittyvät katu-, liikenne-, virkistys- ja erityisalueet.

 

Päätös Kaavoitusarkkitehti Juho Peltoniemi Sweco Infra & Rail Oy:sta alusti asiaa pykälän 79 käsittelyn aikana klo 16:19 - 16:32.

Päätösehdotus hyväksyttiin.